SOS Barnbyars arbete gör skillnad

Catharina Gehrke, SOS Barnbyar

Hur kan vi, eller någon annan social aktör, veta att vårt arbete för utsatta barn och unga gör skillnad? Att barn och unga mår bättre både psykisk och fysiskt av att leva i en trygg miljö, med barnbymamma eller med föräldrar som får stöd för att kunna vara föräldrar, det är något som syns och något som barnen och ungdomarna själva kan berätta om. Men vilken roll spelar det för framtiden? Och på vilket sätt bidrar en trygg uppväxt till en socialt hållbar framtid?

Två begrepp som tagit mark under senare år är Social Return on Investment (SROI) och Shared Value. Det första, SROI, kan enklast översättas till social avkastning, vilket innebär att fokus läggs på det värde verksamheten skapar för samhället socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Det ekonomiska värdet handlar framförallt om vilka kostnader som besparas samhället i framtiden genom att insatser görs här och nu.

Shared value, delad nytta, blir allt mer vanligt i affärsutveckling. Det innebär att affärsutveckling, utifrån hållbara mål, gagnar samhällsutvecklingen. Att till exempel utbilda fattiga, outbildade kaffeodlare i ekologisk odling av kaffebönor är ett sätt för kaffeproducenter att säkra tillgången på ekologiska kaffebönor och samtidigt ge odlarna bättre betalt, bättre kunskaper och framtidsutsikter.

För oss på SOS Barnbyar är det viktigt att veta att vi gör skillnad och det är lika viktigt att utvecklingen av våra program och insatser skapar nytta för individen och för samhället i stort. Och vi vet att vårt arbete gör skillnad. Vi har mätt SROI av vårt arbete, det vill säga effekterna av vårt arbete, och mätningarna visar att varje investerad euro ger 14 euros tillbaka i social avkastning*. Det innebär att för varje euro som investeras i SOS Barnbyars arbete, så minskas samhällets kostnader med 14 euros. Att investera i SOS Barnbyars arbete är att investera i framtiden.

omgjord sos

Och vi kan också säga att vårt arbete ger delad nytta, shared value. För varje barn som riskerar ett framtida utanförskap och som i stället växer upp till en självständig, trygg och självförsörjande vuxen, bidrar till samhället. Förutom att hen bidrar med sin kraft och kapacitet, och tack vare att hen kan försörja sig så bidrar hen också ekonomiskt till samhället, så bryter hen även ofta en negativ spiral, där fattigdom och utanförskap riskerat att gå i arv till nästa generation.

SOS Barnbyar finns där barn och ungdomar finns och i de situationer de behöver stöd. Förutom våra verksamheter med barnbyar, familjestärkande program, skolor, yrkesskolor och vårdcentraler, har vi under de två senaste åren stöttat cirka 80 000 asylsökande barn som befunnit sig, eller befinner sig, i transitlägren i Grekland och Spanien. Många av dem är ensamkommande barn, eller barn som förlorat sina föräldrar under flykten.

tpa-picture-76610

Vi ger barn utan förälders omvårdnad ett tryggt hem med en barnbymamma som bryr sig om dem, vi utbildning, vård och praktikplatser eller yrkesutbildningar, så att de kan bli självförsörjande vuxna. Vi stöttar barnen hela vägen, från barndom till ung vuxen och under övergångsperioden från barnby till självständigt boende. Många av barnen har också kontakt med sin barnbymamma efter att de har lämnat barnbyn för ett vuxenliv.

Men vårt arbete handlar inte främst om att skapa samhällsnytta och sänka framtida samhällskostnader. Det handlar framförallt om människors lika värde och barns okränkbara rättigheter. Tillsammans med offentliga instanser och näringsliv bidrar vi till en socialt hållbar framtid.

 

Catharina Gehrke
generalsekreterare SOS Barnbyar Sverige

Mindre bild Catharina

* SOS Children’s Villages and the Boston Consulting Group: Gauging Long-Term Impact in the Social Sector: A Cutting Edge Approach
http://www.sos-childrensvillages.org/publications/news/measuring-impact

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *