SOS Barnbyars arbete gör skillnad

Catharina Gehrke, SOS Barnbyar

Hur kan vi, eller någon annan social aktör, veta att vårt arbete för utsatta barn och unga gör skillnad? Att barn och unga mår bättre både psykisk och fysiskt av att leva i en trygg miljö, med barnbymamma eller med föräldrar som får stöd för att kunna vara föräldrar, det är något som syns och något som barnen och ungdomarna själva kan berätta om. Men vilken roll spelar det för framtiden? Och på vilket sätt bidrar en trygg uppväxt till en socialt hållbar framtid?

Två begrepp som tagit mark under senare år är Social Return on Investment (SROI) och Shared Value. Det första, SROI, kan enklast översättas till social avkastning, vilket innebär att fokus läggs på det värde verksamheten skapar för samhället socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Det ekonomiska värdet handlar framförallt om vilka kostnader som besparas samhället i framtiden genom att insatser görs här och nu.

Shared value, delad nytta, blir allt mer vanligt i affärsutveckling. Det innebär att affärsutveckling, utifrån hållbara mål, gagnar samhällsutvecklingen. Att till exempel utbilda fattiga, outbildade kaffeodlare i ekologisk odling av kaffebönor är ett sätt för kaffeproducenter att säkra tillgången på ekologiska kaffebönor och samtidigt ge odlarna bättre betalt, bättre kunskaper och framtidsutsikter.

För oss på SOS Barnbyar är det viktigt att veta att vi gör skillnad och det är lika viktigt att utvecklingen av våra program och insatser skapar nytta för individen och för samhället i stort. Och vi vet att vårt arbete gör skillnad. Vi har mätt SROI av vårt arbete, det vill säga effekterna av vårt arbete, och mätningarna visar att varje investerad euro ger 14 euros tillbaka i social avkastning*. Det innebär att för varje euro som investeras i SOS Barnbyars arbete, så minskas samhällets kostnader med 14 euros. Att investera i SOS Barnbyars arbete är att investera i framtiden.

omgjord sos

Och vi kan också säga att vårt arbete ger delad nytta, shared value. För varje barn som riskerar ett framtida utanförskap och som i stället växer upp till en självständig, trygg och självförsörjande vuxen, bidrar till samhället. Förutom att hen bidrar med sin kraft och kapacitet, och tack vare att hen kan försörja sig så bidrar hen också ekonomiskt till samhället, så bryter hen även ofta en negativ spiral, där fattigdom och utanförskap riskerat att gå i arv till nästa generation.

SOS Barnbyar finns där barn och ungdomar finns och i de situationer de behöver stöd. Förutom våra verksamheter med barnbyar, familjestärkande program, skolor, yrkesskolor och vårdcentraler, har vi under de två senaste åren stöttat cirka 80 000 asylsökande barn som befunnit sig, eller befinner sig, i transitlägren i Grekland och Spanien. Många av dem är ensamkommande barn, eller barn som förlorat sina föräldrar under flykten.

tpa-picture-76610

Vi ger barn utan förälders omvårdnad ett tryggt hem med en barnbymamma som bryr sig om dem, vi utbildning, vård och praktikplatser eller yrkesutbildningar, så att de kan bli självförsörjande vuxna. Vi stöttar barnen hela vägen, från barndom till ung vuxen och under övergångsperioden från barnby till självständigt boende. Många av barnen har också kontakt med sin barnbymamma efter att de har lämnat barnbyn för ett vuxenliv.

Men vårt arbete handlar inte främst om att skapa samhällsnytta och sänka framtida samhällskostnader. Det handlar framförallt om människors lika värde och barns okränkbara rättigheter. Tillsammans med offentliga instanser och näringsliv bidrar vi till en socialt hållbar framtid.

 

Catharina Gehrke
generalsekreterare SOS Barnbyar Sverige

Mindre bild Catharina

* SOS Children’s Villages and the Boston Consulting Group: Gauging Long-Term Impact in the Social Sector: A Cutting Edge Approach
http://www.sos-childrensvillages.org/publications/news/measuring-impact

Lämna kommentar Dela inlägget:

Ingen kan ensam skapa en hållbar framtid

Catharina Gehrke, SOS Barnbyar

All verksamhet inom SOS Barnbyar sker i samverkan med lokala myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Ibland tar SOS Barnbyar ett större ansvar för barnet i vår verksamhet, ibland mindre, det beror helt på  hur väl fungerade samhället är som barnet lever i. Men oavsett vilka resurser som finns i landet, så  kan inte ett arbete för en positiv hållbar utveckling lyckas om inte alla olika samhällssektorer finns med.

Att samarbeta med lokala sociala myndigheter kanske är det som upplevs som mest självklart, vi samarbetar till exempel kring vilka barn som ska placeras i våra barnbyar och kring vilka familjer som ska erbjudas familjestärkande program. Men att också samverka med näringsliv och övriga civilsamhället är nödvändigt för att kunna ge barnen och ungdomarna de verktyg som krävs för ett framtida självständigt, självförsörjande liv.

Tex. behöver barn och unga få kunskap om hur arbetslivet fungerar och hur arbetsmarknaden ser ut. Vilka jobb finns och vilka utbildningar krävs för att få jobben? Så lärlings- och praktikplatser, att få jobbskugga och få stöd i att söka sig vidare till det arbeta man är intresserad av är många gånger avgörande för att ett barn ska kunna bli en självförsörjande vuxen.

Civilsamhället bidrar också på många olika sätt, genom till exempel idrott eller andra fritidsaktiviteter ökar barnets nätverk och hen lär sig att samarbeta och utvecklar färdigheter för ett vuxenliv.

Ny mindre

Vi ser oss som navet i arbetet att koppla ihop alla sektorer för att barnet ska kunna uppnå sin fulla potential. Som icke-vinstdrivande organisation kan vi nå barn som myndigheterna inte når. För det är inte ovanligt att barn som kommer i SOS Barnbyars omvårdnad har haft dåliga erfarenheter av myndigheter och vuxenvärlden, vilket inneburit att barnet inte vill ta emot ett eventuellt stöd från ansvariga myndigheter. Vi länkar barnen med näringsliv, civilsamhälle och offentliga instanser, utifrån barnets behov.

Vårt arbete sparar inte bara på samhällets kostnader, det bidrar också till det övriga samhället, så kallad shared value. För barn och unga som växer upp i en trygg miljö kan också ta till sig kunskap och utvecklas. Det i förlängningen gör att de kan gå vidare och i framtiden bli duktiga inom det yrke de själva väljer och vill ha. De barnen och ungdomarna växer upp till bidragande vuxna, till nytta för hela samhället.

På så sätt bryter vi negativa och destruktiva spiraler och på så sätt bidrar vi alla till en positiv hållbar framtid. Så arbetar vi i Sverige och i övriga världen och det engagemang som vi ser, från näringsliv, till civilsamhälle och offentliga instanser är helt fantastiskt. Tillsammans kan vi verkligen göra skillnad.

 

Catharina Gehrke
generalsekreterare SOS Barnbyar

Mindre bild Catharina

Lämna kommentar Dela inlägget:

Att ge barn trygghet är att investera i framtiden

Catharina Gehrke, SOS Barnbyar

Att växa upp i utsatthet innebär till exempel att ett barn växer upp i fattigdom, utsätts för övergrepp, att familjen kan präglas av arbetslöshet, missbruk eller psykisk ohälsa. Utsattheten innebär också ofta att barnet saknar vuxna som bryr sig om hur barnet mår, hur hen utvecklas och vad hen behöver.

Utsatthet ger ofta en ökad risk för att barnet får svårare att utvecklas som andra barn, vilket i sin tur kan leda till att barnet får svårare att ta till sig ny kunskap, klara studier och skapa de nätverk som krävs för att kunna få jobb och försörja sig.

En tidig utsatthet kan kort och gott innebära att barnet aldrig kommer att kunna försörja sig som vuxen, vilket många gånger gör att nästa generation föds in i utsatthet och fattigdom. Det är en negativ spiral som måste brytas med både preventivt arbete och direkt stöd till varje enskilt utsatt barn. Det är vad SOS Barnbyars arbete går ut på.

Ett ledord i det arbetet är trygghet. Ett barn som inte känner sig tryggt har svårare att se en positiv framtid framför sig. Ett otryggt barn har svårare att ta till sig kunskap och skapa relationer till andra människor. Och att skapa trygghet för ett barn kräver flera grundstenar.

I våra barnbyar ger vi barnen ett tryggt hem. I det familjestärkande arbetet arbetar med vi att skapa trygghet hos föräldrarna så att de kan fortsätta ta hand om sina barn. Och i det arbete vi nu kommer att bedriva i Sverige så kommer vi att skapa trygghet hos en ofta utsatt grupp barn – ensamkommande barn med e-bo placering – genom fyra olika grundstenar: lärande, nätverk, empowerment och familjestärkande.

tpa_picture_24175_CV Hyderabad

 

Innan vi fattade beslutet att vi skulle starta verksamhet i Sverige gjorde vi en omfattande kartläggning, både av våra internationella erfarenheter, och kring den aktuella situationen i Sverige rörande barn som saknar förälders omvårdnad, eller som riskerar att förlora förälders omvårdnad.

I det arbetet gjordes flera intervjuer med ensamkommande barn och barn som flytt till Sverige med sina föräldrar. Alla av de här barnen och ungdomarna sa samma sak: de behöver mer stöd i att lära sig svenska och mer kunskap om hur Sverige och svenskar fungerar, och de behöver någon som de hade kunnat fråga om råd. De som tyckte att de klarat sig bäst var de som haft någon vuxen som såg dem: en god man, en lärare eller idrottsledare – en vuxen som också såg deras potential och som stöttat dem i vägen framåt.

Barnen och ungdomarna behöver kunskap, nätverk och någon som ser deras potential. Det är utifrån de behoven, och vår internationella erfarenhet, som vi har byggt vårt professionella mentorsprogram i Sverige. Och vi såg att vårt familjestärkande arbete behövs även i Sverige. Ju tryggare familjen är, ju tryggare blir barnen.

Våra mentorer kommer att jobba utifrån varje individs enskilda behov och både ge individuellt stöd, som hjälp med svenska språket, och erbjuda kollektiva aktiviteter som matlagningskurser och trauma- och konflikthantering.

Vårt arbete bidrar till att barnen och ungdomarna utvecklas till trygga individer, som får en chans att gå i skola, utbilda sig och själva bidra till att utveckla de samhällen de lever i. Det skapar väl fungerande, hållbara samhällen.

Vi ser vårt arbete som en investering i framtiden. För ju fler barn som blir trygga, självständiga, självförsörjande individer, desto större möjligheter har vi till en positiv, hållbar framtid.

Målet med vår verksamhet är att bidra till en positiv samhällsutveckling, där alla barn och unga kan utvecklas utifrån sin egen potential. Vi arbetar alltid i samverkan med offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv. Vår erfarenhet är att bara då kan arbetet lyckas.

 

Catharina Gehrke
generalsekreterare SOS Barnbyar

Mindre bild Catharina

 

Fakta ensamkommande barn med e-bo placering
E-bo placering betyder att det ensamkommande barnet är placerat i eget boende, det vill säga hos anhöriga eller bekanta. Ofta är de familjerna själva dåligt etablerade i det svenska samhället och kan präglas av arbetslöshet och psykisk ohälsa. Det innebär ökad risk för det ensamkommande barnet att isoleras och att möjlighet till stöd minskar.

Lämna kommentar Dela inlägget:

Ett av tio barn riskerar utanförskap och utsatthet – det vill SOS Barnbyar sätta stopp för

Catharina Gehrke, SOS Barnbyar

Runt om i världen beräknas över 200 miljoner barn växa upp utan förälders omvårdnad, eller riskerar att växa upp utan förälders omvårdnad. Det är ett av tio barn. De barnen riskerar att växa upp utan det stöd som är nödvändigt för att kunna utvecklas som andra barn och växa upp till en självförsörjande individ.

För det är svårt att växa upp utan en förälders omvårdnad. En förälder är en vuxen som ser och som bryr sig om. Som frågar och som tröstar, stöttar och uppmuntrar. En vuxen som finns där. Barn som växer upp utan en förälders omvårdnad förlorar ofta den allra mest basala omvårdnaden som krävs för att ett barn ska kunna utvecklas, gå i skolan, få kunskap om hur samhället fungerar och få möjlighet att skapa nätverk och plattform för ett framtida självständigt liv. Alltför ofta riskerar de här barnen en framtida utsatthet, som fattigdom, övergrepp, psykisk ohälsa och missbruk. En utsatthet som riskerar att gå i arv.

De här barnen finns inte bara på gatan i slummen utan även i Sverige. Över 20 000 barn i Sverige lever i samhällsvård, tex i familjehem eller på ett hvb-hem (hem för vård och boende). Dessutom har världen förändrats och den har förändrats snabbt. Idag befinner sig ungefär 28 miljoner barn på flykt undan krig, förföljelse eller fattigdom. En del av dem har tagit sig till Sverige.

SOS Barnbyar vision är att inget barn ska växa upp ensamt. I 135 länder ger vi stöd till ungefär 500 000 barn och ungdomar och vi arbetar även familjestärkande med drygt 90 000 familjer, så att föräldrarna ska kunna fortsätta ta hand om sina barn och inte behöva överge dem. Vår vision gäller även i Sverige och nu startar vi vår första operativa verksamhet i Hammarkullen utanför Göteborg. Våra professionella mentorer kommer att via SOS Barnbyars ungdomscenter i Hammarkullen ge individuellt och kollektivt stöd till barn och unga som växer upp utan förälders omvårdnad, utifrån varje enskilt barns behov.

mindre bild personal

Initialt kommer våra professionella mentorer att stötta ensamkommande barn och unga med ebo-placering, det vill säga ensamkommande som lever hos anhörig eller bekant till familjen. Vi har kartlagt de här barnens behov av stöd och sett att det är en extra utsatt grupp barn som har väldigt kort tid på sig att lära sig svenska, gå klart skolan och förstå hur samhället fungerar, innan de blir myndiga och förväntas klara sig själva. Hammarkullen är också en av de stadsdelar i Sverige som har störst andel ensamkommande barn med ebo-placering och eftersom vi vill arbeta där vi kan göra störst skillnad, väljer vi att arbeta där.

mindre bild hus

Den 18 januari 2017 inviger vi verksamheten i Hammarkullen och under två veckors tid kommer att vi att berätta mer om vad vi gör – här på maqt.se – och om målet med vårt arbete.

Jag kommer också att berätta om våra erfarenheter kring vad barn som växer upp utan förälders omvårdnad behöver av samhället för att kunna utvecklas.
SOS Barnbyars arbete sker alltid i samverkan med samhället, från offentlig verksamhet till näringsliv. Vi vet att vi som ideell organisation kan göra skillnad och att vi kan verka där samhället inte alltid når fram. Vi ser oss som navet som kan driva utveckling framåt och förena individens behov med näringsliv och samhälle. Det kommer jag att berätta mer om i nästa blogg.

 

Catharina Gehrke,
generalsekreterare SOS Barnbyar

Mindre bild Catharina

Lämna kommentar Dela inlägget: